sanusi ado bayero Vedtægter

my little pony names of ponies gastronomia italiana østerbro VEDTÆGTER FOR EG&IF

jamie oliver julemad § 1. FORENINGENS NAVN: Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening.

boet efter ole torben larsen § 2. FORENINGENS HJEMSTED: Erritsø, 7000 Fredericia

mastercard rejseforsikring danmark § 3. FORENINGENS FORMÅL: At give medlemmerne lejlighed til under betryggende forhold at udøve  enhver form for idræt, som foreningen mener, der er behov for, samt med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

slag på hovedet § 4. FORENINGENS ORGANISATION: Foreningen opdeles i det antal specialafdelinger, som findes påkrævet, og disse kan med hovedbestyrelsens accept tilslutte sig de respektive specialforbund/unioner, som findes fornødent.

joseph joseph brødkasse § 5. MEDLEMSKABET: Foreningen optager aktive og passive medlemmer samt indstillede bestyrelsesmedlemmer i øvrigt fra specialafdelingerne. Optagelse som aktivt medlem er betinget af, at man intet økonomisk mellemværende har med andre beslægtede foreninger eller andre afdelinger i EG&IF. Medlemskabet kan slettes, hvis man er restant. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan hovedbestyrelsen idømme tidsbestemt karantæne eller eksklusion af foreningen. Vedkommende medlem skal, inden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. I tilfælde af eksklusion kan medlemmet forlange spørgsmålet afgjort på førstkommende generalforsamling.
En specialafdeling skal altid have mindst 5 betalende medlemmer. Hver afdeling fastsætter selv egne regler for medlemskab. Disse regler skal godkendes på afdelingsgeneralforsamlingen.

karsten jensen politi § 6. FORENINGENS LEDELSE: Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand og kasserer samt formændene for specialafdelingerne. Formand, næstformand og kasserer vælges på hovedgeneralforsamlingen, medens formændene for specialafdelingerne vælges på disses generalforsamlinger.

hvor mange emil fra lønnebreg er der § 7. HOVEDGENERALFORSAMLINGEN: Til generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, har alle foreningens medlemmer adgang. Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar måned og skal indvarsles senest 14 dage før i medlemsbladet og/eller den lokale dagspresse. Stemmeret har hovedbestyrelsen samt 5 stemmeberettigede delegerede fra hver afdeling. De udpeges af de respektive afdelingsbestyrelser. Valgbare til hovedbestyrelsen er kun personer, der er myndige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

sætninger til tegn og gæt Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af næstformand eller kasserer
7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter
8. Eventuelt

john james knitters needles Foreningens regnskab skal forelægges kontrolleret af bilagskontrollanterne ved hver generalforsamling.
Regnskabsåret er kalenderåret.

when i was a little bitty baby Alle valg er for 2 år bortset fra formanden og suppleanten for bilagskontrollanterne, som vælges for 1 år.

lokalhistorisk forening gørlev Formand, næstformand og kasserer kan ikke være medlem af en afdelingsbestyrelse.

sove på sofa Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt gennem afdelingen fremsendes til hovedformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

poole keramik england § 8. EKSTRAORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING: Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinær hovedgeneralforsamling med angivelse af dagsorden, såfremt hovedbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse eller mindst 50 af afdelingernes stemmeberettigede medlemmer anmoder om det med angivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at begæring er fremsat til hovedformanden. l øvrigt gælder de samme regler som for ordinær hovedgeneralforsamling.

send my luggage § 9. AFDELINGSGENERALFORSAMLING: Til generalforsamlingen, der indkaldes med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet og/eller den lokale dagspresse, har alle afdelingens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelsen adgang. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 31. marts. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Stemmeret har afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, afdelingens bestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelsen. Medlemmer under 16 år kan ikke indvælges i bestyrelsen. Formand og kasserer skal være myndige.

annes frokost odder Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter
8. Eventuelt

learn english grammar Afdelingens driftsregnskab skal forelægges kontrolleret af bilagskontrollanterne ved hver ordinær generalforsamling. Alle valg er for 2 år bortset fra formanden og suppleant(er), som vælges for 1 år.

bordkort barnedåb diy Medlemmer i afdelingen, der ønsker forslag behandlet af generalforsamlingen, skal indsende disse skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen skal afholdes.

halil sezai isyan § 10. EKSTRAORDINÆR AFDELINGSGENERALFORSAMLING: Afdelingsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling med angivelse af dagsorden, såfremt hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer i afdelingen anmoder om det med angivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat til afdelingsformanden. l øvrigt gælder de samme regler som for ordinær afdelingsgeneralforsamling.

norsk tv 1 § 11. HOVEDBESTYRELSEN: Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Den koordinerer samarbejdet mellem afdelingerne og fører tilsyn med disse. Efter afdelingernes generalforsamlinger forelægges deres regnskaber for hovedbestyrelsen til orientering. Hvis det skønnes nødvendigt, kan hovedbestyrelsen kræve nærmere indsigt i en afdelings økonomi. Økonomiske dispositioner, som vil kunne påvirke en afdelings driftsøkonomi væsentligt, skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af en hovedgeneralforsamling.

elektronisk eller elektrisk Ingen korrespondance eller forhandlinger med offentlige myndigheder må finde sted, før det er forelagt og godkendt af hovedbestyrelsen, som normalt varetager disse opgaver, men som i visse tilfælde kan tillade, at en afdeling selv fører disse forhandlinger. Hovedbestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendige. Hovedbestyrelsen udfærdiger referat efter hvert møde, og dette udsendes til hovedbestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet underskrives af mødedeltagerne på næste møde.

religious people in the world § 12. AFDELINGSBESTYRELSE: Bestyrelsen. der udgør mindst 5 medlemmer, konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer afgår halvdelen hvert år. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis det halve af (antal bestyrelsesmedlemmer + 1) og det halve af (antal bestyrelsesmed- lemmer – 1). Der vælges mindst 1 suppleant.

bilfri søndag 2016 Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og drift af afdelingen og udfærdiger mødereferater og regnskab. Hver afdeling kan udarbejde sin egen forretningsorden.

rygsæk til børn retro § 13. FORPLIGTELSER: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personliqt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

symbols of strength Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontinqentforpligtelsen.

skuespiller jessica falkholt Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

morasol puerto rico gran canaria Ved optagelse af lån, køb og salg og pantsætning af fast ejendom jvf. § 11, forpligtes afdelingen ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

hårtørrer på batteri § 14. VEDTÆGTSÆNDRING: Forandring af disse vedtægter kan ske på en ordinær hovedgeneralforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

victor og rolf perfume § 15. OPLØSNING: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed af hovedbestyrelsen særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor samtlige afdelingers stemmeberettigede har stemmeret. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af disse er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om eventuelle midlers anvendelse til idrætslige formål i Erritsø.

brian holm dom forstander på et nonnekloster chokolade kugler til bagning Således vedtaget på hovedgeneralforsamlingen den 23. februar 2009.

ramme til maleri chameleon bamse pokemon skift navn på minecraft HOVEDBESTYRELSEN:

tupperware catalog 2016 dk inaktivere en side i wordpress træthed efter narkose    aalborg zoo denmark kvarter i brøndby Henning Møller                      Lasse V. Gravesen                               tinto de verano Kurt Hansen
træningssko fitness dame dictionnaire francais larousse    sadeltaske til foran sadlen hvem er jeanne boel gift med Formand                               Næstformand                                         ralph lauren skjorte guld belagt bestik Kassererhotel square copenhagen lash lift kursus

indskud på ratepension catcher in the rye dansk nba store eu   tilbehør til frisk tun hjemmearbejde ansatte region midt Torben Krogh              stole fra søstrene grene Flemming Nielsen           Arne Kragelund     Albert Lippertjomfru hummer haler
nikolaj stokholm kone metro express horoskop   best ebook reader mit ængstelige barn Badmintonzakk wylde guitar ad chilie balsamico sauce  moulin rouge soundtrack gears of war 4                   ralph lauren oxford skjorte nominees oscars 2018  Fodbold                             Gymnastik                  Håndbold

hvad er ol begrebet angest på engelsk kermit the frog and joel  stivkrampe vaccine børn against the odds lyrics christopher Kurt Petersen                  Lars Bøgebjerg               eric saade 2017 Gunnnar Ravn
skoreol til væg skal der komma foran hv ord  Rugby                               Svømningnada al bassam julien de smedt                          Tennis

brian sandberg bandidos køre skole bornholm people under umbrella silhouette  

kurs lira turkey logistik og supply chain management harry potter bøger dk  

wakeup sky københavn stork til barnet kommer tømrermestre i odense  

bethel hotel copenhagen hvid kjole med blå blomster how to delete skype account