growtopia system update Vedtægter

kastration af kat fyn skovsneppen model i træ VEDTÆGTER FOR EG&IF

nemt rugbrød uden surdej § 1. FORENINGENS NAVN: Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening.

anthony giddens wiki § 2. FORENINGENS HJEMSTED: Erritsø, 7000 Fredericia

åbningstider føtex frederikshavn § 3. FORENINGENS FORMÅL: At give medlemmerne lejlighed til under betryggende forhold at udøve  enhver form for idræt, som foreningen mener, der er behov for, samt med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

hvad for en uge er vi i § 4. FORENINGENS ORGANISATION: Foreningen opdeles i det antal specialafdelinger, som findes påkrævet, og disse kan med hovedbestyrelsens accept tilslutte sig de respektive specialforbund/unioner, som findes fornødent.

kyllingbryst i ovnen § 5. MEDLEMSKABET: Foreningen optager aktive og passive medlemmer samt indstillede bestyrelsesmedlemmer i øvrigt fra specialafdelingerne. Optagelse som aktivt medlem er betinget af, at man intet økonomisk mellemværende har med andre beslægtede foreninger eller andre afdelinger i EG&IF. Medlemskabet kan slettes, hvis man er restant. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan hovedbestyrelsen idømme tidsbestemt karantæne eller eksklusion af foreningen. Vedkommende medlem skal, inden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. I tilfælde af eksklusion kan medlemmet forlange spørgsmålet afgjort på førstkommende generalforsamling.
En specialafdeling skal altid have mindst 5 betalende medlemmer. Hver afdeling fastsætter selv egne regler for medlemskab. Disse regler skal godkendes på afdelingsgeneralforsamlingen.

cathrine nissen p3 bryllup § 6. FORENINGENS LEDELSE: Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand og kasserer samt formændene for specialafdelingerne. Formand, næstformand og kasserer vælges på hovedgeneralforsamlingen, medens formændene for specialafdelingerne vælges på disses generalforsamlinger.

religionsvidenskab københavns universitet § 7. HOVEDGENERALFORSAMLINGEN: Til generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, har alle foreningens medlemmer adgang. Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar måned og skal indvarsles senest 14 dage før i medlemsbladet og/eller den lokale dagspresse. Stemmeret har hovedbestyrelsen samt 5 stemmeberettigede delegerede fra hver afdeling. De udpeges af de respektive afdelingsbestyrelser. Valgbare til hovedbestyrelsen er kun personer, der er myndige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

rud rasmussens snedkerier Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af næstformand eller kasserer
7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter
8. Eventuelt

bliver de aldrig inviteret ud Foreningens regnskab skal forelægges kontrolleret af bilagskontrollanterne ved hver generalforsamling.
Regnskabsåret er kalenderåret.

helt alene funny pic Alle valg er for 2 år bortset fra formanden og suppleanten for bilagskontrollanterne, som vælges for 1 år.

brøndums bageri herning Formand, næstformand og kasserer kan ikke være medlem af en afdelingsbestyrelse.

siemens hårde hvidevarer Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt gennem afdelingen fremsendes til hovedformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

citater om hvem jeg er engelsk § 8. EKSTRAORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING: Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinær hovedgeneralforsamling med angivelse af dagsorden, såfremt hovedbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse eller mindst 50 af afdelingernes stemmeberettigede medlemmer anmoder om det med angivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at begæring er fremsat til hovedformanden. l øvrigt gælder de samme regler som for ordinær hovedgeneralforsamling.

energi og olieforum § 9. AFDELINGSGENERALFORSAMLING: Til generalforsamlingen, der indkaldes med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet og/eller den lokale dagspresse, har alle afdelingens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelsen adgang. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 31. marts. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Stemmeret har afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, afdelingens bestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelsen. Medlemmer under 16 år kan ikke indvælges i bestyrelsen. Formand og kasserer skal være myndige.

livia giuggioli pregnant Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter
8. Eventuelt

gentofte loppemarked charlottenlund Afdelingens driftsregnskab skal forelægges kontrolleret af bilagskontrollanterne ved hver ordinær generalforsamling. Alle valg er for 2 år bortset fra formanden og suppleant(er), som vælges for 1 år.

smerter i maveregionen Medlemmer i afdelingen, der ønsker forslag behandlet af generalforsamlingen, skal indsende disse skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen skal afholdes.

du fortjener det § 10. EKSTRAORDINÆR AFDELINGSGENERALFORSAMLING: Afdelingsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling med angivelse af dagsorden, såfremt hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer i afdelingen anmoder om det med angivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat til afdelingsformanden. l øvrigt gælder de samme regler som for ordinær afdelingsgeneralforsamling.

piston rod deutsch § 11. HOVEDBESTYRELSEN: Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Den koordinerer samarbejdet mellem afdelingerne og fører tilsyn med disse. Efter afdelingernes generalforsamlinger forelægges deres regnskaber for hovedbestyrelsen til orientering. Hvis det skønnes nødvendigt, kan hovedbestyrelsen kræve nærmere indsigt i en afdelings økonomi. Økonomiske dispositioner, som vil kunne påvirke en afdelings driftsøkonomi væsentligt, skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af en hovedgeneralforsamling.

lunger efter rygning Ingen korrespondance eller forhandlinger med offentlige myndigheder må finde sted, før det er forelagt og godkendt af hovedbestyrelsen, som normalt varetager disse opgaver, men som i visse tilfælde kan tillade, at en afdeling selv fører disse forhandlinger. Hovedbestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendige. Hovedbestyrelsen udfærdiger referat efter hvert møde, og dette udsendes til hovedbestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet underskrives af mødedeltagerne på næste møde.

frank hauschildt schürmann § 12. AFDELINGSBESTYRELSE: Bestyrelsen. der udgør mindst 5 medlemmer, konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer afgår halvdelen hvert år. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis det halve af (antal bestyrelsesmedlemmer + 1) og det halve af (antal bestyrelsesmed- lemmer – 1). Der vælges mindst 1 suppleant.

eames stole vitra Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og drift af afdelingen og udfærdiger mødereferater og regnskab. Hver afdeling kan udarbejde sin egen forretningsorden.

myanmar sailing tours § 13. FORPLIGTELSER: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personliqt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

søen rundt mejdal Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontinqentforpligtelsen.

u16 midtjylland håndbold dm april hold Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

stop spotify premium Ved optagelse af lån, køb og salg og pantsætning af fast ejendom jvf. § 11, forpligtes afdelingen ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

syltning af grønne tomater § 14. VEDTÆGTSÆNDRING: Forandring af disse vedtægter kan ske på en ordinær hovedgeneralforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

hvad koster cigaretter i tyskland § 15. OPLØSNING: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed af hovedbestyrelsen særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor samtlige afdelingers stemmeberettigede har stemmeret. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af disse er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om eventuelle midlers anvendelse til idrætslige formål i Erritsø.

forsvaret job i nykøbing f præst thomas willer hvad må marsvin spise Således vedtaget på hovedgeneralforsamlingen den 23. februar 2009.

adidas sko til piger hvid bygning skanderborg karl lyngholm thomsen HOVEDBESTYRELSEN:

cardigan med sten pailetter dame grønne asparges med skinke philips juicer hr1861    tandlægerne østerbro strandvejen watch stuck in love online free Henning Møller                      Lasse V. Gravesen                               børnehuset stjernen tingbjerg Kurt Hansen
lille bil i 2018 hamlet søborg blodprøve    glimmer strømper børn massey ferguson 135 Formand                               Næstformand                                         the 7 th life of louis drax the right bit for concrete drill Kasserernulstilling af iphone aegean airlines baggage allowance

nøgle service holstebro reddit mandela effect nikkis dagbog 4   dinos legeland københavn fakler til haven bambus Torben Krogh              blomster smedjen lem Flemming Nielsen           Arne Kragelund     Albert Lippertovnrens medbagepulver frarådes
starac i more pdf halls drivhus tilbehør   redken almond oil stark åbningstider odder Badmintonglutenfri pandekager opskrift nem manden de kaldte hest  j cole girlfriend sådan beregner du bmi                   afvænning af hash room for rent london  Fodbold                             Gymnastik                  Håndbold

byg din egen sofa arkivalier online folketællinger the wages of fear  tekst til takkekort begravelse over byen akkorder Kurt Petersen                  Lars Bøgebjerg               victor borisov laviana Gunnnar Ravn
søgemaskiner der ikke gemmer info købmand hansen feriehusudlejning  Rugby                               Svømningjord til haven lindenborg å kano                          Tennis

pierre cardin home janni spies datter syg iphone 5 lamborghini logo wallpaper hd  

hvem er den hemmelige socialdemokrat cafe zigzag slagelse kolonihavehus til salg odense  

wheelbarrow for sorting of sawdust chiara støvle atp komiker jonas schmidt  

eid mubarak 2017 train simulator 2015 sorte hvide brune hvalpe